Disclaimer

PDF-versie van deze pagina

Klachten

Klachten worden schriftelijk opgelost.

Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de “content”) die zich op de website van Kerstpakkettenexpress.nl bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding of professionele relatie tussen u en Kerstpakkettenexpress.nl. De content van deze site dient niet te worden beschouwd ter vervanging van onze persoonlijke adviezen.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo of naam van Kerstpakkettenexpress.nl, aangezien Kerstpakkettenexpress.nl geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Kerstpakkettenexpress.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerstpakkettenexpress.nl is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Kerstpakkettenexpress.nl te creëren. U onderkent dat het koppelen van de website van Kerstpakkettenexpress.nl aan andere websites (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden is.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Kerstpakkettenexpress.nl. De content op deze website, wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Kerstpakkettenexpress.nl.

U mag de content gebruiken voor commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de content op de website van Kerstpakkettenexpress.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerstpakkettenexpress.nl is verboden.

Gegevensbescherming – Cookies

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres, zakenadres en/of e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen vaststellen hoe Kerstpakkettenexpress.nl met u of derden in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door Kerstpakkettenexpress.nl worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met klantenservice@Kerstpakkettenexpress.nl die u de naam en het adres zal mededelen van degene aan wie u uw verzoek dient te richten.

Op de site van Kerstpakkettenexpress.nl wordt gebruikgemaakt van zogenaamde “cookies” om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van Kerstpakkettenexpress.nl.

Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met: klantenservice@Kerstpakkettenexpress.nl.

Gebruikersreacties

Kerstpakkettenexpress.nl is op geen enkele wijze verplicht de informatie die men naar de website van Kerstpakkettenexpress.nl stuurt te controleren al zal dit altijd plaatsvinden.

U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term “materialen” worden begrepen alle bestanden of andere aanhangsels en reacties en persoonsgegevens die u ter beschikking stelt aan Kerstpakkettenexpress.nl), geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u Kerstpakkettenexpress.nl een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Kerstpakkettenexpress.nl behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door Kerstpakkettenexpress.nl wenselijk geachte wijze, zolang het samenwerkingsverband duurt.

Toepasselijk recht – Scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Kerstpakkettenexpress.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden, op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Uitsluitingen

Waar bovenstaande tekst niet in voorziet valt onder de standaard leveringsvoorwaarden van Kerstpakkettenexpress.nl, welke te lezen zijn op de website.